Tüketici Hakları

/
Tüketici Hakları

GENEL

1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğinizi kabul etmiş sayılırsınız.

2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri Alıcılar tarafından ödenecektir.

4. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile  Alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise,  Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.

5. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.

6. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, Satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak Alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

7-SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE

Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcı’nın ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

8-KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER

Ürün teslim edildikten sonra, Alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye/kargo gideri Satıcı’ya ait olacak şekilde Satıcı’ya iade etmek zorundadır. 

9-ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE

Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın Alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır. 

10-ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Alıcı, Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

11-CAYMA HAKKI

11.1. CAYMA HAKKI VE SÜRESİ

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satış Yönetmeliği hükümleri uyarınca Cayma hakkı Tüketici sıfatına sahip Alıcılar için geçerlidir. Tüketici sıfatına sahip olmayan Alıcılar tarafından Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca cayma hakkı bulunduğu taraflarca kabul ve beyan edilmiştir

Cayma hakkı süresi alıcıya malın/ürünün teslim edildiği günden itibaren başlar.14 gündür. 

Alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde Satıcı’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek, almış olduğu ürünün ambalajını açmamak, tahrip etmemek, bozmamak ve ürünü kullanmamak şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Ambalajı açılmış, kullanılmış, tahrip edilmiş vesair şekildeki ürünlerin iadesi kabul edilmez ve bedeli iade edilmez. Alıcı ürünü, kendisine teslim edildiği andaki durumu ile geri vermekle ve kullanım söz konusu ise kullanma dolayısıyla malın ticari değerindeki kaybı tazminle yükümlüdür.

SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ

ŞİRKET
ADI/UNVANI: Sezer Tekstil Sanayi ve Tic. A.Ş
ADRES: Evren Mah. Camiyolu Cad. 73 34212 Güneşli / İstanbul
E-POSTA: info@jkts.it
TEL: 0212 651 8922
FAKS: 0 212 550 6884

SATICININ İADE İÇİN ÖNGÖRDÜĞÜ TAŞIYICI

ADRES:
E-POSTA:
TEL:
FAKS:

11.2. CAYMA HAKKININ KULLANIMI

Alıcı tarafından Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI’ ya işbu sözleşmede belirtilen adresine iadeli taahhütlü posta ile ve/veya sözleşmede yazılı faks numarasına faks yoluyla ya da SATICI internet sitesinde yer alan “cayma hakkı kullanılması” seçeneğini kullanarak ve/veya Satıcı’nın sözleşmede yazılı  e-posta adresine e-mail yoluyla cayma hakkının kullanıldığına dair yazılı bildirimde bulunulması gerekmektedir. İnternet sitesi üzerinden Alıcı’ya cayma hakkı sunulması durumunda Satıcı,  Alıcı’nın iletmiş olduğu cayma taleplerinin kendisine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini Alıcıya derhal iletmek zorundadır. Cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü  Alıcı’ya aittir.

 Alıcı, cayma hakkını kullanması halinde, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimde bulunduğu tarihten itibaren 10 gün (On gün) içerisinde; 

a) Alıcı ve/veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişi/kuruma teslim edilen ürün/ürünleri ve, 

b) Ürün/ürünlerin Alıcıya ve/veya Alıcının ürün teslimini talep ettiği kişiye ibraz edilmiş Satıcı’ya ait 2 adet faturanın alt kısmındaki iade bölümlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalayarak bir adedini uhdesinde tutarak diğer 1 adet   orijinal faturasını  (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.) ve,

c) İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarlarını,

birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak Satıcıya geri göndermek/iade etmekle yükümlüdür.

Cayma hakkının kullanılması halinde, Alıcının ürünü iade edeceği adres Satıcının işbu sözleşmede belirtilen adresidir.

Satıcı tarafından malı kendisinin geri alacağına dair bir bildirimde bulunulmaması halinde Alıcı iade edilen ürün/ürünler ve ilgili bilgileri içeren fatura ile iade edilecek ürün/ürünlerin kutusu, ambalajı, standart aksesuarları; işbu ön bilgilendirme ve Sözleşmede  Satıcının öngördüğü isim-adres ve iletişim bilgileri belirtilen Kargo Şirketi kanalıyla Satıcı ve/veya Satıcı tarafından yetkilendirilen kişiye göndermekle yükümlüdür.Satıcı tarafından belirtilen taşıyıcının Alıcı’nın bulunduğu yerde şubesinin olması halinde Satıcı iade edilmek istenen ürünün Alıcı’dan alınmasını sağlayacaktır.  Bu halde Kargo masrafı Satıcıya aittir. Alıcı, kendi belirleyeceği Kargo ya da nakliyeci ile iade yaptığı takdirde iade masrafları Alıcıya  aittir.

Alıcı cayma süresi içinde mal/ürünü, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. Teslim alınmış mal/ürünün değerinin azalması veya iadeyi imkansız bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak, değer azalması veya iadenin imkansızlaşması Alıcının kusurundan kaynaklanıyorsa Alıcının Satıcıya malın değerini ve/veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir.

Sehven alınan her ürün için genel iade süresi 14 gündür. Ürünün Alıcıya teslim edildiği haliyle iade edilmesi gerekir. Bu süre içerisinde ambalajı açılmış, kullanılmış, tahrip edilmiş, yırtılmış vb surette zarar görmüş ürünlerin iadesi kabul edilmez. İade orijinal ambalajı ile yapılmalıdır. Sehven alınan üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, vb şekilde zararın varlığı tespit edildiği hallerde ve ürünün Alıcıya teslim edildiği andaki hali ile iade edilmemesi durumunda ürün/malın iadesi kabul edilmez ve ürün bedeli iade edilmez.

11.3. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER VE ÜRÜNLER

Alıcının isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar/ürünler, fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcının kontrolünde olmayan mallar/ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar/ürünler, Alıcı tarafından ambalaj vb. koruyucu unsurları açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan mal/ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar, Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri için cayma hakkının kullanılması ve ürün iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir.

Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

Alıcı tarafından “cayma hakkı”  Tüketici Kanunu, Mesafeli Satış Yönetmeliği ve bu ön bilgilendirme/sözleşmede yer alan süre, şekil ve şartlara uygun kullanılmaması halinde Alıcı, cayma hakkından yararlanamaz.

11.4. İADE KOŞULLARI

Alıcının cayma hakkını kullanması halinde Satıcı, cayma bildirimini içeren faturanın ürünle birlikte kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14( on dört) gün içinde, varsa malın Alıcıya teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri ve varsa Alıcıyı borç altına sokan belgeleri Alıcının satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde Alıcıya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden Alıcıya iade edecektir.

Alıcı’nın nakit ile yaptığı ödemelerde ürün tutarı 14 gün içinde Alıcı’ya nakden ve def’aten ödenir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içinde Satıcı,Alıcı’ya ait kredi kartı fişinin iptali ile ilgili tutarın Alıcı’nın hesabına iade edilmesi konusunda ilgili banka nezdinde girişimde bulunur ve yapılan işlem elektronik posta ile Alıcı’ya bildirilir. Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü şu şekilde uygulanacaktır: Alıcı ürünü kaç taksit ile satın alma talebini iletmiş ise, Banka alıcıya geri ödemesini taksitle yapmakta olup, Satıcı, bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, yine taksitli olarak Alıcı hesaplarına Banka tarafından aktarılır.Kredi kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili Bankanın tasarrufundadır.  Böyle bir durumda Alıcı’nın Satıcı’dan geç ödeme ve/veya başkaca nedenlerle bir hak, alacak, tazminat talebi olmayacaktır.

Satıcıya ulaşan iade ürün iş bu sözleşmede belirtilen koşulları sağladığı takdirde iade olarak kabul edilir, geri ödemesi de alıcı kredi kartına/hesabına yapılır. Ürün iade edilmeden bedel iadesi yapılmaz.

Ürün iadelerinde kusurlu ürün iadeleri haricinde sadece ürün bedeli geri ödenmekte olup sipariş esnasında ödenmiş olan kargo ücretinin geri ödemesi olmamaktadır. Ürün iadesi sonucunda sipariş miktarınızın ücretsiz kargo sınırının altına düştüğü durumlarda iade sonucu ortaya çıkan toplam bedele göre oluşan kargo ücreti geri ödeme tutarından düşülüp kalan bakiye ödenecektir.

Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

11.5. CAYMA HAKKININ KULLANILMASININ YAN SÖZLEŞMELERE ETKİSİ

 Alıcının cayma hakkını kullanması halinde Alıcı ile Satıcı arasında akdedilen tüm sözleşmeler ve yan sözleşmeler kendiliğinden sona erer.

12-TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

13-ÖDEME

Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, Yapı Kredi Bankası hesaplarımızdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz.

Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

14-UYUŞMAZLIK, YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu Sözleşmeden kaynaklanan  ihtilaflarda şikayet ve itirazlar 6502 sayılı Tüketici Kanununda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde Alıcı’nın yerleşim yerinin bulunduğu  veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Hakem heyetine veya Tüketici Mahkemesi yetkilidir.

Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

01.01.2017 tarihinden itibaren 2017 yılı için Parasal sınırlar
MADDE 3 – (1) 2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz)Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevlidir.

Parasal sınır, her yıl Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkartılan tebliğe göre değişmekte olup, ihtilaf tarihi itibariyle yürürlükte olan Tebliğ esas alınacaktır.

Start typing and press Enter to search

Sepetim

Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.