Kişisel Verilerin Korunması

/
Kişisel Verilerin Korunması

1-Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; Sezer Tekstil Sanayi ve Tic. A.Ş (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2-Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Bize sağladığınız kişisel verileriniz, www.jkts.it Sitesi’nden ve……….. Site’sine konu  hizmetlerden faydalanabilmeniz, Kullanıcı Sözleşmesi ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen kişisel veri kullanım amaçları ve bu amaçların gerçekleştirilmesi ve hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

3-Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Bize sağladığınız kişisel verileriniz, www.jkts.it  Sitesi’nden ve ……Sitesi’ne konu hizmetlerden faydalanabilmeniz, Kullanıcı Sözleşmesi ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen kişisel veri kullanım amaçları ve bu amaçların gerçekleştirilmesi ve hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla Bankalar, Kargo Şirketi ve/veya sair Nakliyeciler ve Hizmetler’in sağlanması için işbirliği içinde olunan üçüncü taraflarla belirtilen kapsamda ve kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak kullanılması şartıyla paylaşabilecektir.  

4-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz internet sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden talep ettiğiniz hizmetleri sunmak ve bu kapsamda sözleşmesel yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebebiyle elektronik ortamda toplanmaktadır. 

5-Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Şirket’e info@jkts.it adresi üzerinden yazılı olarak başvurarak kendinizle ilgili; 

   • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
   • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
   • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
   • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
   • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 
   • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
   • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
   • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
   • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, 

haklarına sahipsiniz.

Start typing and press Enter to search

Sepetim

Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.