Gizlilik Politikası

/
Gizlilik Politikası

Sitemizde  verilen tüm servisler ve , Evren mah. Camiyolu cad. 73 Güneşli / İstanbul adresinde kayıtlı Sezer Tekstil Sanayi ve Tic. A.Ş Şti.’ne (“Şirket”) aittir ve şirketimiz  tarafından işletilir.

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, Şirketimiz  tarafından yönetilmekte olan Site’de  www.jkts.it

Web Sitesi (“Site ”) kullanıcıları (“Kullanıcılar/Üye”) tarafından Şirketimize   sağlanan ve/veya Site’nin  kullanımı aşamasında Kullanıcılar’dan elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. İşbu Gizlilik Politikası’nda tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Kullanıcı Sözleşmesi’ndeki tanımlar dikkate alınacaktır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul etmesiyle birlikte işbu Gizlilik Politikası’nı da kabul etmiş sayılacaktır.

Hangi Verileriniz İşlenmektedir?

Şirketimiz , sunulan hizmetler kapsamında çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir İşbu başlık altında,  Firmamız tarafından sunulan hizmetler kapsamında işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “Kişisel Veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri tanımlamaktadır.

Sitemiz tarafından işin doğası gereği, Üyelik veya Sitemiz üzerindeki çeşitli form ve anketlerin oldurulması esnasında  aşağıdaki verilerinizi toplamaktadır.

 • Ad, soyad, kimlik numarası,  iş veya özel e-posta adresi, telefon numarası, 
 • Kimlik doğrulama ve hesap erişimi için kullanılan parola ve benzer güvenlik bilgiler,
 • Yaş, cinsiyet, ülke gibi demografik veriler,

TARAYICI ÇEREZLERİ

Şirketimiz, Sitemizi ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Site üzerinde sunulmakta olan hizmetlere erişiminizi ve kullanım alışkanlıklarınız tespit edilmesi için çerez yoluyla aşağıdaki veriler toplanmaktadır.

 • [Tarayıcı Türü]
 • [IP]
 • [İşletim Sistemi], 
 • [Görüntülenen Sayfalar]
 • [Görüntüleme Süresi]

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3 ve 7. Maddesi dairesince, geri

döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca

kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik

Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Verilerinizi Hangi Amaçlarla Kullanmaktayız?

Sitemiz üzerinden veya eposta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, Kullanıcılarımız(Üye) tarafından Sitemize elektronik ortamdan iletilen kişisel verileri ve Şirket tarafından bu kişisel veriler kullanılarak üretilen yeni verileri;

Kullanıcılarımız (Üye) ile yaptığımız işbu Gizlilik Politikası ve  “Kullanıcı Sözleşmesi”nde düzenlenen kişisel kişisel veri kullanım amaçları ve bu amaçların gerçekleştirilmesi, 

Hizmetler’in ve yapılan işin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 

Kullanıcının Site’den  faydalanabilmesi, Site’ye konu hizmetlerin sağlanması, Şirket’e  ya da üçüncü taraflara ait reklam ve pazarlama kampanyaları sunulması, kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri bildirilmesi ve her türlü kanuni yükümlülüğünün yerine getirilmesi için kullanabilir ve işleyebilir. Şirketimiz,  Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Şirketimiz tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Sitemiz  üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Şirketimiz  ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, “Kullanıcı Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, Kullanıcılarımızın kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

Şirketimiz, Kullanıcı’nın Site’yi kullanımları hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezleri (Cookie) kullanarak elde edebilir, bu kapsamda verileri işleyebilir ve üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması amacıyla üçüncü kişilere iletebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere Site’nin  Kullanıcı’nın tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak internetin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Site’yi zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Site’yi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve Kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup, bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Şirket gereken hallerde Kullanıcılar’ın IP adresini tespit etmekte ve kullanmaktadır. IP adresleri, ayrıca Kullanıcılar’ı genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Verilerinize Kimler Erişebilmektedir?

Şirketimiz, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri,  ve Şirket tarafından bu kişisel veriler kullanılarak üretilen yeni verileri, Kullanıcı Sözleşmesi ve Sözleşme kapsamı hizmetlerin ifası, Kullanıcı deneyiminin ve Hizmetler’in geliştirilmesi  ve işbu Gizlilik Politikası’nın “Verilerinizi Hangi Amaçlarla Kullanmaktayız” başlığı altında belirtilen amaçlardan herhangi birinin gerçekleştirilmesi için,  Bankalar ve Hizmetler’in sağlanması için işbirliği içinde olunan üçüncü taraflarla, dışkaynak hizmet sağlayıcılarla, reklam, kampanya ve promosyon sağlayan üçüncü taraf firmalarla ve diğer üçüncü kişilerle, belirtilen kapsamda ve kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak kullanılması şartıyla paylaşabilecektir.

Şirketimiz ve Sitemiz  ayrıca, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 5 ve 8. Maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde verileri Kullanıcı’nın ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

 • Kanun, Kanun hükmünde Kararname, Yönetmelik vb yetkili hukuki otorite tarafından çıkartılan ve yürürlükte olan hukuk kuralları ile açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Kullanıcı Sözleşmesi de dâhil olmak üzere bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kullanıcı’nın kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 
 • Kullanıcı’nın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, 
 • Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,
 • Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

Şirketimiz, yukarıda anılan amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak, barındırma hizmeti almak için kişisel verileri Kullanıcı’nın ikamet ettiği ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine, alt yüklenicilerine veya dış kaynak hizmet sağlayıcılara ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir.

Verilerinize Erişim Hakkınız ve Düzeltme Talepleriniz Hakkında

Kullanıcı, Şirket’e ve/veya Site’ye başvurarak kendisiyle ilgili; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel 

verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kullanıcı, yukarıda belirtilen taleplerini info@jkts.it  adresine yazılı olarak iletebilecektir. Şirket, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

Şirketimiz ve Sitemiz bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine gönderilen kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgi,  bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Kullanıcılarımız/Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir.

Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı’nın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Şirketimiz ve/veya Sitemizin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Şirketimiz, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri, Kullanıcı’nın Site’den faydalanabilmesi ve Kullanıcı Sözleşmesi ile Site’ye konu Hizmetler’in sağlanması için işbu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirlenen ve Hizmetler’in mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, Hizmetler’in sağlandığı süre boyunca saklayacaktır. 

Buna ek olarak, Şirketimiz , Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz ve Taahhütlerimiz

Şirketimiz, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikasında ifade edilen şartlarda, Site üzerinden kendisine elektronik ortamda iletilen, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt  eder.

Şirketimiz, Kullanıcılar hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

Şirketimiz , gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya  yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Şirketimiz uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

Şirket, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Site/Platform üzerinden yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Şirket’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ

Şirketimiz, alışveriş sitelerimizden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır.

Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır. İşlemler sürecine girdiğinizde güvenli bir Sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki şey vardır. Bunlardan biri tarayıcınızın en alt satırında bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfasında olduğunuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz şifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak satış işlemleri sürecine bağlı olarak ve verdiğiniz talimat istikametinde kullanılır. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitelerimizden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.

Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği Şirketimiz  tarafından Kredi Kartları Dolandırıcılığı’na karşı denetlenmektedir. Bu yüzden, alışveriş sitelerimizden ilk defa sipariş veren müşterilerin siparişlerinin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi müşteri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir.

Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye/Kullanıcı  giriş bilgilerinizi güvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik/kullanıcılık  işlemleri sırasında 128 bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan bir uluslararası bir şifreleme standardıdır.

Bilgi hattı veya müşteri hizmetleri servisi bulunan ve açık adres ve telefon bilgilerinin belirtildiği İnternet alışveriş siteleri günümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Bu sayede aklınıza takılan bütün konular hakkında detaylı bilgi alabilir, online alışveriş hizmeti sağlayan Şirketin  güvenirliği konusunda daha sağlıklı bilgi edinebilirsiniz.

Not: İnternet alışveriş sitelerinde Şirket’in  açık adresinin ve telefonun yer almasına dikkat edilmesini tavsiye ediyoruz. Alışveriş yapacaksanız alışverişinizi yapmadan ürünü aldığınız Sitenin  bütün telefon / adres bilgilerini not edin. Eğer güvenmiyorsanız alışverişten önce telefon ederek teyit edin. Şirketimize  ait tüm online alışveriş sitelerimizde firmamıza dair tüm bilgiler ve firma yeri belirtilmiştir.

MAIL ORDER KREDİ KART BİLGİLERİ GÜVENLİĞİ

Kredi kartı mail-order yöntemi ile bize göndereceğiniz kimlik ve kredi kart bilgileriniz 
Şirketimiz tarafından gizlilik prensibine göre saklanacaktır. Bu bilgiler olası banka ile 
oluşabilecek kredi kartından para çekim itirazlarına karşı 60 gün süre ile bekletilip daha 
sonrasında imha edilmektedir. Sipariş ettiğiniz ürünlerin bedeli karşılığında bize 
göndereceğiniz tarafınızdan onaylı mail-order formu bedeli dışında herhangi bir bedelin 
kartınızdan çekilmesi halinde doğal olarak bankaya itiraz edebilir ve bu tutarın ödenmesini 
engelleyebileceğiniz için bir risk oluşturmamaktadır.

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR

Sitemiz,  web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. Şirketimiz , bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Şirketimize ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece Sitemizin kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.

E-POSTA GÜVENLİĞİ

Sitemize, Sitemiz Müşteri Hizmetleri’ne, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Şirketimiz, e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez. 

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için info@jkts.it adresine email gönderebilirsiniz. Şirketimize  ait aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

Şirket Ünvanı: Sezer Tekstil Sanayi ve Tic. A.Ş

Adres: Evren Mah. Camiyolu Cad. 73 34212 Güneşli / İstanbul 

E-posta: info@jkts.it

Tel: 0212 651 8922

Fax: 0212 550 6884

Start typing and press Enter to search

Sepetim

Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.